Aktualności

Zobacz co u nas słychać

Likwidacja górnego limitu składek ZUS. W 2018 roku więcej na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Opub­likowano pro­jekt o zmi­an­ie ustawy o sys­temie ubez­pieczeń społecznych oraz niek­tórych innych ustaw z 18 październi­ka 2017. Resort pra­cy chce, aby skład­ka na ubez­pieczenia emery­talne i ren­towe była odprowadzana od całoś­ci przy­chodu, a nie jak obec­nie, tylko do trzy­dziestokrot­noś­ci prog­no­zowanego prze­cięt­nego wyna­grodzenia, czyli przy­chodu rocznego nieprzekracza­jącego 127.890 zł.

28 października 2017

oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Usługi księgowe

Doradztwo podatkowe

 

 

 

Rozliczanie PIT-ów

Pomoc przy zakładaniu i rozliczaniu firmy

Kadry i płace

Inne usługi

O nas

Kilka słów o naszej firmie

Biuro rachunkowe Raj-Podatkowy pow­stało w 2011 roku z myślą o kom­plek­sowej obsłudze firm i osób fizy­cznych prowadzą­cych dzi­ałal­ność gospo­dar­czą na tere­nie Warsza­wy i okolic. Fir­ma mieś­ci się w Warsza­wie przy uli­cy Sobieskiego 10 (Wilanów). Świad­czy usłu­gi z zakre­su sze­roko rozu­mi­anej księ­gowości dla małych i śred­nich przed­siębiorstw oraz osób fizy­cznych.

kontakt

Masz pytanie? Z przyjemnością na nie odpowiemy!

[con­tact-form-7 404 “Not Found”]

dojazd

Biuro Rachunkowe Maciej Paca, ul. Jana III Sobieskiego 10 lok 69, 02-957 Warszawa